Stadgar

Stadgar för Nautiska Föreningen i Göteborg

§ 1. Nautiska Föreningen i Göteborg har till ändamål att främja sjöfartens intressen och sprida kännedom om dess villkor.

§ 2. Styrelsen kan till medlem av föreningen antaga personer med intresse för dess verksamhet.

Styrelsen äger, när samtliga närvarande ledamöter därom är ense, kalla förtjänt person till ständig ledamot eller till hedersledamot.

§ 3. Styrelsen fastställer medlemsavgifter.

Från medlemsavgift befrias ständig ledamot samt medlem som under trettio år erlagt avgift.

§ 4. Utträde ur föreningen träder i kraft vid det årsskifte som inträffar närmast efter mottagande av skriftlig anmälan.

§ 5. Styrelsen äger utesluta medlem som icke efter anmaning erlägger förfallen medlemsavgift samt medlem som av andra skäl anses icke vidare böra tillhöra föreningen.

§ 6. Styrelsen skall bestå av tio ledamöter kunniga i nautiska, tekniska eller ekonomiska sjöfartsfrågor.

§ 7. Styrelsen väljes årligen vid ordinarie sammanträde samt utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och sekreterare.

§ 8. Ordföranden, eller, vid förfall för honom, vice ordföranden, eller vid förfall för båda, två ledamöter äger sammankalla styrelsen.

§ 9. Styrelsen är beslutsför vid närvaro av minst sex ledamöter.

Beslut fattas, om ej annat anges i stadgarna, med två tredjedels majoritet. Ordföranden äger utslagsröst.

§ 10. Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelse-sammanträde.

§ 11. Föreningens firma tecknas av styrelsen, av föreningens ordförande och vice ordförande var för sig, samt av övriga styrelseledamöter två i förening.

§ 12. Styrelsen ansvarar för föreningens tillgångar och dessas förvaltning efter bankmässiga principer samt äger ge kassaförvaltaren erforderliga fullmakter.

§ 13. För granskning av förvaltning och räkenskaper väljes årligen två revisorer jämte en suppleant.

§ 14. Ordinarie sammanträden skall hållas två gånger årligen. Extra sammanträden hålles i den mån styrelsen så finner påkallat.

Kallelse tillkännagives på sätt som styrelsen beslutar.

§ 15. Vi föreningens sammanträde äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal skilje lotten. Beslut fattas genom öppen omröstning därest ej annat påfordras av minst fem medlemmar.

§ 16. Vid eventuell upplösning av föreningen skall dess tillgångar avsättas till forskning på sjöfartsområdet efter styrelsens bestämmande.